REGULAMIN AKCJI
ORAZ
PRZETWARZANIE
I OCHRONA
DANYCH OSOBOWYCH

Ogólne warunki udziału w AKCJI PACZKA NA GWIAZDKĘ

§ 1 Cel akcji charytatywnej
  Głównym celem Akcji charytatywnej „Paczka na Gwiazdkę” jest spełnienie gwiazdkowych marzeń dzieci leczących się onkologicznie w placówkach medycznych na terenie Polski.
§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udziału w Akcji.
 2. Zgłoszenie uczestnika do akcji następuje poprzez przesłanie listu do św. Mikołaja i uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie paczkanagwiazdke.pl w zakładce Wyślij list.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  • Czas trwania Akcji – okres wskazany w § 4 ust. 1,
  • Akcja – Akcja charytatywna organizowana przez Komitet Społeczny na rzecz Akcji Paczka na Gwiazdkę,
  • Uczestnik Akcji – pacjent w wieku od 0 do 18 lat leczący się na oddziale onkologicznym dziecięcym w jednym ze szpitali objętych akcją. Wykaz Szpitali objętych akcją znajduje się na stronie organizatora Akcji paczkanagwiazdke.pl,
  • Organizator – podmiot wskazany w § 3 ust. 1,
  • Beneficjent – podmiot wskazany w §2 ust. 3,
  • Darczyńca – osoba dobrowolnie podejmująca się realizacji prezentu,
  • Regulamin – niniejszy regulamin,
§ 3 Organizator i Beneficjent Akcji
 1. Organizatorem Akcji jest: Komitet Społeczny na rzecz Akcji Paczka na Gwiazdkę
  z siedzibą przy ul. Szkolnej 100, 38-457 Świerzowa Polska, nr tel. (+48) 792 091 084
 2. Beneficjentem Akcji są Pacjenci Oddziałów Onkologii Dziecięcej ze szpitali objętych akcją.
§ 4 Czas trwania Akcji
 1. Możliwość przystąpienia do Akcji przez Beneficjentów rozpoczyna się z dniem 3.10.2022 r. i kończy dnia 30.11.2022 r.
 2. Akcja może zostać skrócona lub odwołana w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu. Organizator niezwłocznie poinformuje o skróceniu lub odwołaniu Akcji.
§ 5 Warunki zgłoszenia uczestnictwa
 1. W Akcji biorą udział Beneficjenci – pacjenci oddziałów onkologii dziecięcej – w trakcie leczenia onkologicznego na oddziale lub leczenia podtrzymującego w domu.
 2. Każdy z Beneficjentów Akcji może przesłać jedno zgłoszenie.
 3. Zgłoszenie – zdjęcie listu do św. Mikołaja – zostanie udostępnione Darczyńcy do wglądu.
 4. Wartość prezentu o który prosi Beneficjent nie powinna przekraczać 300 PLN.
 5. Prezent zostanie przesłany na adres domowy / paczkomatu wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Beneficjent zobowiązuje się do odbioru prezentu w terminie wskazanym przez dostawcę.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Beneficjentowi prezentu z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
§ 6 Zgłoszenie uczestnictwa
 1. Beneficjent (lub opiekun prawny w jego imieniu) pisze list do Mikołaja w formie papierowej bez uwzględniania w treści listu innych danych niż imię i wiek, ew. rozmiar obuwia, ubrań – jeśli Beneficjent o takie prosi. Wskazane jest zawarcie zainteresowań Beneficjenta w treści listu.
 2. Beneficjent/Opiekun prawny wykonuje zdjęcie listu w dobrej rozdzielczości.
 3. Beneficjent/ Opiekun prawny pobiera jednorazowy kod weryfikacyjny u pracownika oddziału, niezbędny do przesłania zgłoszenia.
 4. Beneficjent / Opiekun prawny dokonuje zgłoszenia listu poprzez formularz znajdujący się na stronie www.paczkanagwiazdke.pl w zakładce WYŚLIJ LIST, załączając wcześniej wykonane zdjęcie listu oraz podając jednorazowy kod weryfikacyjny pobrany na oddziale.
 5. Beneficjent/Opiekun prawny uzupełnia wszystkie pola formularza, upewniając się, że podany adres dostawy, tel. kontaktowy i adres e-mail są prawidłowe.
 6. Po zalogowaniu się do systemu przy użyciu konta FB/GOOGLE (użytego wcześniej do zgłoszenia listu) Beneficjent w zakładce MOJE REZERWACJE ma możliwość podejrzenia treści i statusu listu a także wysłania wiadomości do Darczyńcy lub wgrania zdjęcia z prezentem po jego otrzymaniu.
 7. Beneficjent/Opiekun prawny zobowiązuje się potwierdzić odbiór paczki: sms pod nr (+48) 792 091 084 / mailowo [email protected] lub poprzez zmianę statusu paczki w zakładce MOJE REZERWACJE na ODEBRANA do końca stycznia 2023 r.
 8. Beneficjent/Opiekun Prawny ma możliwość wyrażenia zgody na udostępnienie przesłanego zdjęcia z paczką na profilu Facebook / Instagram / Stronie Internetowej PACZKA NA GWIAZDKĘ - w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Beneficjent / Opiekun prawny ma możliwość polubienia / obserwowania profilu PACZKA NA GWIAZDKĘ na Facebooku / Instagramie. Dzięki temu zyska dostęp do bieżących informacji na temat akcji i ewentualnych akcji współtowarzyszących jak np. bezpłatne warsztaty edukacyjne.
 10. Beneficjent / Opiekun prawny może udostępniać na kanałach społecznościowych informację na temat akcji PACZKA NA GWIAZDKĘ wśród rodziny i znajomych, zwiększając szansę na realizację wszystkich nadesłanych listów.
§ 7 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej paczkanagwiazdke.pl przez cały Czas trwania Akcji, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu przez Czas trwania Akcji na oddziałach onkologii dziecięcej objętych Akcją.
 2. Wszelkie informacje o wydarzeniu zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zasady organizacji i uczestnictwa w Akcji regulowane i oceniane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków Akcji w stosunku do Beneficjenta. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie paczkanagwiazdke.pl.
 4. Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 5. Kontakt z Organizatorem w związku z realizacją Akcji dostępny jest pod następującym adresem e-mail: [email protected] lub tel. (+48) 792 091 084
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej paczkanagwiazdke.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


 1. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku (zdjęcia dziecka z prezentem) na FB i stronie paczkanagwiazdke.pl jest dobrowolna.
 2. Jeśli na jednej z naszych stron wypełniłeś formularz kontaktowy podając swoje dane osobowe, takie jak:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • adres domowy (w przypadku beneficjenta),
  • wiek (w przypadku beneficjenta),
  • wzrost (w przypadku beneficjenta).
  Informujemy, że przekazane dane zostaną wykorzystane na potrzeby realizacji akcji Paczka na Gwiazdkę.
 3. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych przesyłanych w formularzach na stronie internetowej paczkanagwiazdke.pl jest KOMITET SPOŁECZNY NA RZECZ AKCJI PACZKA NA GWIAZDKĘ.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana w celu zrealizowania paczki.
  Brak zgody uniemożliwi dostarczenie paczki do Beneficjenta.
 5. Dane osobowe Beneficjenta/Darczyńcy będą przetwarzane w celach:
  • związanych z realizacją finału IX edycji Akcji Paczka na Gwiazdkę,
  • przesłania Beneficjentowi / Opiekunowi Prawnemu informacji o działaniach Komitetu,
  • przesłania Beneficjentowi / Opiekunowi Prawnemu informacji o innych wydarzeniach organizowanych przez Komitet Społeczny na rzecz akcji Paczka na Gwiazdkę,
  • przesłania Darczyńcom zaproszenia do udziału w kolejnych edycjach akcji Paczka na Gwiazdkę.
 6. Kategoria danych osobowych: niewrażliwe.
 7. Dane osobowe Beneficjenta/Darczyńcy pozyskano z formularza ZGŁOSZENIA LISTU/REZERWACJI LISTU i stanowią podstawę do udziału w wydarzeniu.
 8. Odbiorcami danych osobowych Beneficjenta/Darczyńcy będą członkowie KOMITETU SPOŁECZNEGO NA RZECZ AKCJI PACZKA NA GWIAZDKĘ.
 9. Beneficjentowi/Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania oraz usunięcia.
 10. Dane osobowe Beneficjenta/Darczyńcy nie będą przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem organów działających na podstawie prawa, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Ochrona danych osobowych Beneficjenta/Darczyńcy odbywa się poprzez podjęcie odpowiednich środków ostrożności, zarówno organizacyjnych, jak i technicznych. Te środki ostrożności dotyczą w szczególności ochrony przed nieuprawnionym, niezgodnym z prawem lub przypadkowym dostępem, przetwarzaniem, utratą, użytkowaniem i manipulacją.
 12. Komitet Społeczny na rzecz akcji Paczka na Gwiazdkę dołoży wszelkich starań, aby wszelkie naruszenia danych zostały wcześniej wykryte i zgłoszone Beneficjentowi / Opiekunowi Prawnemu/Darczyńcy lub właściwemu organowi regulacyjnemu tak szybko, jak to tylko możliwe, z uwzględnieniem odpowiednich kategorii danych.
 13. Zatwierdzenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwi wywiązanie się z działań w ramach akcji PACZKA NA GWIAZDKĘ.